Tỉnh Fukuoka, hiện có hơn 500 ca xác nhận nhiễm Covid-19, đang thực hiện chính sách phân luồng tiếp nhận dựa trên tình trạng của bệnh nhân. Cụ thể như sau:

  1. Các bệnh nhân có tình hình bệnh nghiêm trọng (cần chạy bằng thiết bị tim phổi nhân tạo ECMO, hoặc phải dùng máy hô hấp nhân tạo) sẽ được tiếp nhận tại các Bệnh viện Đại học hoặc Cơ quan Y tế chỉ định về Bệnh truyền nhiễm.
  2. Các bệnh nhân có tình trạng bệnh vừa (cần dùng máy trợ thở) sẽ được tiếp nhận tại các Bệnh viện hỗ trợ y tế địa phương.
  3. Các bệnh nhân có tình trạng nhẹ hoặc chưa có dấu hiệu sẽ được tiếp nhận tại các khách sạn do tỉnh sắp xếp (đối với bệnh nhân trẻ, không mang biến chứng từ trước), hoặc cơ quan y tế thông thường (đối với bệnh nhân cao tuổi hoặc mang biến chứng từ trước).

Nguồn: Báo NHK