Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan mạnh, việc ra ngoài khám chữa bệnh là khá khó khăn. Vì vậy Bộ Y tế, Lao Động và Phúc Lợi đã công bố danh sách các cơ sở có dịch vụ khám online để toàn dân không cần ra đường mà vẫn nhận được chẩn đoán từ bác sỹ.Nguồn:

Bộ Y tế, Lao Động và Phúc Lợi

https://dev.classmethod.jp/articles/200425-telemedicine/