Biên soạn:
Đỗ Thu Thảo
Tạ Thị Khánh Hòa


(Cập nhật tại thời điểm ngày 1/5/2020)
Đường dẫn đăng kí online
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

Danh sách 1 Danh sách 2 Danh sách 3 Danh sách 4 Danh sách 5 Danh sách 6

Nguồn:
Bộ Nội vụ

Bài viết do chúng tôi tổng hợp từ Bộ Nội vụ Nhật Bản. Vì tên địa danh ở Nhật Bản có nhiều cách đọc khá đặc thù nên trong quá trình dịch thuật có thể có sai sót. Mong các bạn thông cảm