Biên soạn

Tạ Thị Khánh Hòa, kiểm toán viên, công ty PwC

Nguyễn Văn Hướng, nhân viên công ty JFE Steel

Hiệu đính:

Đoàn Lê Hải Ngọc, nhân viên công ty Tokyu

Ảnh hưởng của COVID-19 lên doanh nghiệp tại Nhật

Nguồn:

Thống kê ảnh hưởng cụ thể của COVID-19 lên các doanh nghiệp niêm yết tại Nhật (thời điểm ngày 2020/4/20)

Thống kê các công ty tuyên bố phá sản (thời điểm ngày 13/5/2020)

Điều tra của Teikoku Data Bank đối với 11,961 công ty tại Nhật (từ ngày 16/4/2020-30/4/2020)

So sánh khủng hoảng tài chính Lehman và khủng hoảng COVID-19

Thống kê các công ty niêm yết hạ dự báo kết quả kinh doanh (thời điểm ngày 6/5/2020)

Thống kê của Tokyo Shoko Research từ các đối với các doanh nghiệp niêm yết tại Nhật (thời điểm ngày 6/5/2020)

Bài viết là ý kiến của cá nhân tác giả, không liên quan đến tổ chức tác giả trực thuộc