Tokyo nâng mức cảnh báo tình trạng lây nhiễm COVID-19 mức cao nhất

Trước tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo gia tăng, thành phố đã có buổi họp với các chuyên gia thảo luận về vấn đề giám sát tình trạng lây nhiễm. Trong 4 mức cảnh báo đối với tình trạng lây nhiễm, thành phố đã quyết định nâng mức cảnh báo tình trạng lây nhiễm từ “mức độ lây nhiễm dần dần” sang “mức độ đang lây nhiễm”.

https://news.yahoo.co.jp/articles/b7e3eecfde0dede7717c4ddf300232ab0abb0a61